Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Europe in Solidarity – Solidarna Europa

Finansowanie: Unia Europejska

Czas trwania: 01.02.21-30.11.21

 

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie Gliwice dziękuje za wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączna odpowiedzialność za treść materiałów stworzonych w ramach projektu spoczywa na Polskim Klubie Ekologicznym w Krakowie Koło Miejskie Gliwice. Ich treść nie odzwierciedla opinii Unii Europejskiej. Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Projekt „Europe in Solidarity” opiera się na założeniu, że podstawowe wartości demokratyczne Unii Europejskiej są kluczowym elementem w tworzeniu zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich obywateli. Takie wartości jak solidarność, godność, wolność, demokracja, równouprawnienie, praworządność i prawa człowieka powinny więc stanowić podstawę w procesie kształtowania polityki UE.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, w jak dużym stopniu stan naszej planety wpływa na zachowanie tychże wartości. W świecie dotkniętym kryzysem klimatycznym budowanie społeczności opartych na tolerancji i sprawiedliwości jest znacząco utrudnione. Temat ten został poruszony m.in. na szczycie klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2019 roku, który odbył się pod hasłem „Kryzys klimatyczny – Wyścig, który możemy wygrać”: „Klimat jest czynnikiem zwielokratniającym ryzyko już istniejących wyzwań”, „Globalne ocieplenie prawdopodobnie pogłębi różnice w produkcji gospodarczej między najbogatszym i najbiedniejszymi państwami”.

Celem projektu jest szerzenie informacji na temat trybu działań UE, w szczególności w ramach działalności związanej z konsekwencjami kryzysu klimatycznego i pandemii Covid-19. W ramach projektu organizowane są publiczne debaty online z udziałem ekspertów i przeprowadzane są anonimowe ankiety, w których zainteresowani tematem obywatele mogą podzielić się swoimi przemyśleniami i zadać pytania ekspertom, których odpowiedź udzielana jest w trakcie debat. Ponadto prowadzona jest również informacyjna kampania w mediach społecznościowych.

Projekt ma charakter międzynarodowy i jest prowadzony w ramach działalności Friends of the Earth Europe w ośmiu krajach: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Hiszpanii, Polsce a także na Malcie i Węgrzech.