Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Statut

Podstawą działania Klubu jest uchwalony

na  Nadzwyczajnym  Walnym  Zjeździe

w  dniu  20 listopada 2004r. statut