Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Statut

Podstawą działania Klubu jest uchwalony

na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe

w dniu 19 stycznia 2015r. statut