Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Finansowanie zrównoważonej przyszłości

Czas trwania projektu: 1.01.2014-31.12.2016

​Celem ogólnym projektu jest przyczynianie się do redukcji ubóstwa i głodu, budowanie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju (Milenijne Cele Rozwoju – MDGs 1, 7 i 8) oraz przestrzegania praw człowieka. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie świadomości i aktywnego poparcia opinii publicznej, społeczeństwa obywatelskiego UE i decydentów systemów finansowych i inwestycyjnych dla zrównoważonego inwestowania w krajach Globalnego Południa.

Dla osiągnięcia tych celów potrzebna jest reorganizacja europejskich mechanizmów finansowych, które powinny wspierać inwestycje przyczyniające się do rozwoju gospodarczego uwzględniającego dobro ludzi i środowiska. Mowa tutaj głównie o krajach rozwijających się, w których często dochodzi do łamania praw człowieka, zajmowania terenów należących do rdzennych społeczności, a także ograniczania lub wręcz uniemożliwiania dostępu do wody pitnej i zawłaszczania terenów uprawnych, dających do tej pory możliwość produkcji żywności i stanowiących bardzo często jedyne źródło dochodu dla członków tej społeczności. Duże koncerny, wykorzystujące bezduszne mechanizmy rynkowe, inwestują pieniądze w plantacje roślin energetycznych, pasz stosowanych w przemysłowej hodowli zwierząt, czy produkcji tłuszczów roślinnych na olbrzymią skalę. Banki z jednej strony finansują kredytami takie przedsięwzięcia a z drugiej banki oferują swoim klientom możliwość zainwestowania środków finansowych w tego typu przedsięwzięcia, nie informując ich o rodzaju i konsekwencjach takiej inwestycji.

Działania założone w projekcie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości ludzi, aby mogli świadomie podejmować decyzje i inwestować w zrównoważone przedsięwzięcia. Większa świadomość obywateli UE na te temat przełoży się również na wywieranie nacisku na decydentów UE.

Działania w ramach projektu to:
– strona internetowa i wydawanie elektronicznego kwartalnika
– spotkania informacyjne dla szerokiej publiczności
– tłumaczenie tematycznych materiałów.

Projekt realizowany w ramach sieci:

logo_foe.jpgProjekt dofinansowany ze środków UE