Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych

Dane środowiskowe z ostatnich lat wskazują, jak dużym problemem jest spływ powierzchniowy związków azotu i fosforu pochodzenia rolniczego. W 2011 roku stopień eutrofizacji rzek wynosił 43%, a jezior 86%. Co roku na skutek eutrofizacji przybywa na dnie Bałtyku obszarów beztlenowych, co ma wpływ na utratę gatunków flory i fauny, a zakwity toksycznych sinic mają miejsce już każdego lata, obniżając walory turystyczne wybrzeża. Od momentu wejścia Polski do UE nastąpił wzrost zużycia nawozów mineralnych, w tym azotowych o 31%, natomiast produkcja roślinna wzrosła zaledwie o 5%. Wskazuje to na to, że efektywność zużycia substancji nawozowych jest niska. Ponadto produkcja i zużywanie nawozów sztucznych wymaga dużej ilości energii (pochodzącej z paliw stałych) i prowadzi do zwiększenia emisji nie tylko CO2, ale również tlenków azotu, które są o wiele bardziej szkodliwe z punktu widzenia zmian klimatycznych. Udział sektora rolniczego w ‘produkcji’ CO2  to 14%.

Opisywany projekt będzie odpowiedzą na problemy, jakie niesie ze sobą współczesne niezbilansowane rolnictwo, zarówno w systemie konwencjonalnym, jak i ekologicznym. Działania projektu będą prowadzone na terenie 4 województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
W miarę możliwości działania będą rozszerzane na całą Polskę.

Na początku projektu planuje się, korzystając z pomocy ekspertów, przygotować materiały edukacyjne w wersji papierowej i elektronicznej, a następnie przeszkolić doradców z WODR i liderów rolniczych.   Osoby przeszkolone będą pracować z rolnikami poprzez kolejne szkolenia w ośrodkach doradztwa, bądź poprzez bezpośrednie doradztwo dla indywidualnych rolników.

W projekcie przewiduje się następujące działania:

1. Przygotowanie i produkcja materiałów edukacyjnych mających na celu dostarczenie informacji nt.  efektywnego gospodarowania nawozami, maksymalnego ograniczania strat składników pokarmowych N i P, ochrony wód i gleb, stosowania dobrych praktyk w rolnictwie, zasadności łączenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie jednego gospodarstwa, oraz roli sztucznych mokradeł i oczek wodnych w regulacji stosunków wodnych i ochronie wód powierzchniowych przed biogenami.

2. Kampania informacyjno – edukacyjna nt. zrównoważonej gospodarki nawozowej obejmująca:

  • Trzydniowe seminarium szkoleniowe dla doradców i liderów rolniczych z wykorzystaniem wzorcowych gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych stosujących dobre praktyki w rolnictwie.  Jednym z elementów szkolenia będzie omówienie dobrych praktyk rolniczych oraz systemu ERA (zamkniętego obiegu substancji organicznych). Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się wyjazd studialny do wzorcowego gospodarstwa rolnego z zamkniętym obiegiem substancji pokarmowych – pozwoli to na lepsze zrozumienie omawianego tematu.

  • Szkolenia dla rolników w zakresie efektywnego zarządzania nawozami, ochrony wód i gleby przed skażeniem nawozami i pestycydami, dobrych praktyk rolniczych oraz utrzymania dobrego stanu gleby.

  • Kampania e-learningowa – kurs on-line z zakresu efektywnego zarządzania nawozami, ochrony wód i gleby przed skażeniem nawozami i pestycydami oraz systemu ERA i utrzymania dobrego stanu gleb. Kurs jest skierowany do uczniów i studentów szkół i kierunków rolniczych i jest zakończony uzyskaniem certyfikatu.

  • Kalkulator strat nawozów w gospodarstwie – aplikacja mobilna. Stworzenie aplikacji mobilnej, która w prosty sposób pomoże określić ilość strat nawozów w danym gospodarstwie.

  • Konferencja podsumowująca projekt. 

     ULOTKA DLA ROLNIKÓW – PDF

    BROSZURA Właściwe zarządzanie składnikami nawozowymi – PDF

     Próchnica glebowa – esencją życia – YouTube

    Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego cz. II – YouTube


Prezentacje z konferencji GRASS 2022, 11-12.05.2022

Dzień Pierwszy

Estelle Midler „Are CAP strategic plans aligned with the Green Deal targets for agriculture?”
Artur Granstedt „Ecological Recycled Agriculture (ERA)”
Gunnar Noren „Mandatory nutrient balancing at farm level”
Marek Krysztoforski „Żyzność gleby warunkiem ochrony zasobów wodnych”
Patryk Kokociński „Praktyki rolnicze ograniczające wymywanie nawozów z gleby”

Dzień drugi

Ilona Rabizo „Społeczne konsekwencje przemysłowego chowu zwierząt”
Nikolai Pushkarev „Animal production and public health”
Jerzy Kupiec „Konsekwencje środowiskowe przemysłowego chowu zwierząt”
Katarzyna Gąsiorek „Rozporządzenie 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych”
Urszula Sołtysiak „Próchnica glebowa – esencją życia”
Dorota Metera „Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Szanse i bariery”
Marcin Wójcik „Agroleśnictwo i rolnictwo regeneratywne”
Artur Miszczak „Pestycydy w rolnictwie”
Marcin Galicki „Pozostałości pestycydów w żywności”
Felix Wackers „Alternatives to pesticides”