Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Projekt „European communities beyond factory farming”

Społeczności europejskie poza rolnictwem przemysłowym

Czas trwania: 01.09.2023 – 01.09.2025

Intensywny model produkcji zwierzęcej ma negatywny wpływ na obszary wiejskie i społeczności żyjące w pobliżu inwestycji. Skutki tego modelu obejmują m.in. zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody, zwiększenie się antybiotykooporności oraz uporczywy nieprzyjemny zapach. Ekspansja hodowli przemysłowej utrudnia również tworzenie godnych źródeł utrzymania na obszarach wiejskich, które opierałyby się na zrównoważonej produkcji zwierzęcej i lokalnych tradycjach.

Te efekty dla lokalnych społeczności i obszarów wiejskich, jak i również opór lokalnych społeczności przeciwko ekspansji ferm przemysłowych, są niewystarczająco komunikowane; mimo zmagania się z podobnymi problemami, kontakt i wzajemne wsparcie między społecznościami na poziomie europejskim są znikome. Ponadto mieszkańcy terenów, na których powstają fermy przemysłowe mają bardzo ograniczone zasoby i możliwości oporu.

Niniejszy projekt jest projektem międzynarodowym, realizowanym w ramach działania sieci Friends of the Earth Europe. Projekt ten ma na celu wspieranie lokalnych społeczności opierających się i walczących z ekspansją ferm przemysłowych oraz zbudowanie sieci wzajemnego wsparcia z pomocą organizacji pozarządowych w 5 krajach europejskich: Dania, Hiszpania, Węgry, Polska, Wielka Brytania i Belgia. Końcowym celem projektu jest przyczynienie się do ograniczenia i powstrzymania ekspansji ferm przemysłowych.