Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Transforming food systems through AMR prevention

Transforming food systems through AMR prevention – Transformacja systemów żywnościowych poprzez zapobieganie antybiotykooporności

Na początku 2022 roku wejdą w życie nowe europejskie przepisy dotyczące leków weterynaryjnych i pasz leczniczych (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed/implementation_en). Ta ustawa jest powszechnie uznawana za najbardziej ambitne prawodawstwo w kwestii ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierzęcej. Wycofane mają zostać wszystkie czysto profilaktyczne kuracje grupowe i zabronione zostanie rutynowe stosowanie antybiotyków. Dodatkowo zostanie również sporządzona lista medycznie istotnych środków przeciwdrobnoustrojowych, których stosowanie w hodowli zwierzęcej zostanie zakazane bądź ograniczone. Wprowadzony zostanie także system monitoringu danych dotyczących użytkowania antybiotyków w zależności od gatunku zwierzęcia.

Można więc z pełną śmiałością stwierdzić, że wchodzące przepisy mają na celu nie tylko rozwiązanie problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), ale też zapewnienie, że antybiotyki nie są stosowane w celu „rekompensaty” nieodpowiednich praktyk hodowlanych i złego stanu higieny.

Pozostaje jednak pytanie, czy wdrażane wytyczne rzeczywiście doprowadzą do transformacji systemu hodowli zwierzęcej. Istnieje bowiem realne ryzyko, że bez stosownej presji społecznej i jasno określonego kierunku pożądanych zmian nowe prawodawstwo zostanie zignorowane przez obywateli, co otworzy biznesom drogę do utrzymania wygodnego dla nich statusu quo.

Celem niniejszego projektu jest zażegnanie tychże obaw poprzez następujące działania:

  1. Określenie kierunków i zwiększenie zapotrzebowania opinii publicznej na potrzebę przejścia od gospodarstw przemysłowych do praktyk chowu zwierząt, które opierają się na zdrowiu i dobrostanie zwierząt;
  2. Zwiększenie nacisku na rządy w wybranych krajach w zakresie odpowiedzialności za wspieranie takiego przejścia w odpowiedzi na zastosowanie nowego prawodawstwa UE w dziedzinie weterynarii;
  3. Budowa i wzmacnianie więzi i wspólnych interesów między zdrowiem ludzi, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a także organizacjami ekologicznymi i zaangażowanymi osobami;
  4. Budowa sieci podmiotów zainteresowanych tymi zmianami.

W ramach projektu zaplanowano: kampanię informacyjną online, działania rzecznicze oraz warsztaty dla rolników, producentów i doradców rolnych.

Projekt organizowany jest na poziome krajowym w ramach współpracy z Koalicją Żywa Ziemia, pod przewodnictwem European Public Health Alliance (EPHA).