Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu

Czas trwania projektu: kwiecień 2014 – kwiecień 2017

facebook projektu
   

​Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice rozpoczął realizację projektu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”. Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat walorów i unikatowości terenów objętych programem Natura 2000, w tym terenów Doliny Rzeki Białej oraz wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-społeczno-gospodarczego dla przyszłych pokoleń.Działania założone w projekcie skierowane są zarówno do mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, samorządowców, jak i uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”.

Planowane działania
1. konferencja inauguracyjna projektu, której tematem wiodącym
będą problemy związane z Rzeką Białą

2. warsztaty dla mieszkańców i samorządowców nt. rzeki – jej walorów
przyrodniczych, racjonalnego korzystania z jej zasobów oraz ochrony
przeciwpowodziowej

3. doposażenie Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach w multimedialne
i interaktywne narzędzia edukacyjne

4. imprezy otwarte promujące walory Doliny Rzeki Białej – Święto Rzeki,
Opowieści z widokiem na rzekę

5. warsztaty edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach
nt. bioróżnorodności Białej prowadzone z wykorzystaniem interaktywnych
narzędzi dla uczniów szkół podstawowych ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia

6. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli dotyczące przygotowania i prowadzenia
„żywych” lekcji przyrody w terenie

7. magazyn pt. „Wieści z Doliny Rzeki Białej” prezentujący unikatowość tego terenu

8. konferencja podsumowująca projekt

Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone w celu ochrony określonych typów siedlisk i gatunków cennych i zagrożonych w skali Europy. Dolina Rzeki Białej stanowi unikatowe miejsce w skali kraju i Europy, w którym występują gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem, stąd została objęta programem Natura 2000. Przyroda tego miejsca stanowi wielką wartość również dla lokalnej społeczności, jednak rzeka potrafi przynieść szkody, kiedy wody wzbierają i zalewają domy i gospodarstwa, stąd często pojawiają się głosy mieszkańców o konieczności regulacji nurtu rzeki. Mieszkańcy ci nie są świadomi, że działania takie nie zabezpieczają ich przed powodzią, a jeśli już, to tylko w niewielkim stopniu. Czują się pokrzywdzeni ograniczeniami, jakie wprowadza program Natura 2000.

W ramach projektu przewidziane są spotkania z mieszkańcami, samorządowcami i specjalistami z zakresu hydrotechnologii i obszarów Natura 2000. Celem tych spotkań jest wspólne wypracowanie rozwiązań mających na celu służyć ludziom i przyrodzie. Ważnym zadaniem projektu jest też edukacja ekologiczna najmłodszych. Dla nich przewidziano organizację wycieczek do Skamieniałego Miasta oraz multimedialne lekcje w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, które dzięki projektowi zostanie doposażone w nowe narzędzia edukacyjne – batyskaf z prezentacją multimedialną nt. mieszkańców rzeki, trójwymiarową prezentację dla starszych uczniów i grę wielkoplanszową z pionkami w kształcie mieszkańców rzeki.

Imprezy otwarte planowane dla szerszej publiczności – Święto Rzeki oraz Opowieści z widokiem na Rzekę, mają na celu zwrócić uwagę turystów na walory przyrodnicze, ale i konieczność ich ochrony oraz właściwego korzystania z tych terenów.

Projekt jest dofinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego