Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Współpraca dla zrównoważonego zarządzania zasobami w miastach i na terenach wiejskich w Armenii.

​Głównym celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi w krajach V4 i w Armenii wpłynąć na rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wymianę wiedzy, podniesienie ekologicznej zwłaszcza na terenach wiejskich poprzez prezentację praktycznych rozwiązań. Projekt przyczyni się do poprawy świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami, żywności ekologicznej, stylu życia i poprawy jakości życia na podstawie doświadczeń i współpracy organizacji pozarządowych w ramach V4.

Następujące działania będą realizowane w czasie projektu:
1. Wizyta studialna organizacji pozarządowych z Armenii w krajach Wyszehradu .

PLAN WIZYTY STUDIALNEJ – PDF

2. Podniesienie świadomości obywateli Armenii w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i kompostowania poprzez udział w szeregu warsztatów i dostarczanie im materiałów.

3. Zbudowanie lokalnych sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi (nauczycieli, rodziców dzieci, organizacji pozarządowych) i władz na bazie budowy ogrodów ekologicznych i szklarni w dwóch szkołach.

4. Zwiększenie wiedzy rolników o rolnictwie ekologicznym, stworzenie sieci bezpośredniej współpracy między rolnikami i konsumentami przy wsparciu władz lokalnych i organizacji pozarządowych.

5. Warsztaty dla rolników dostarczające wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodową sieć organizacji pozarządowych: Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach, Sosna–SłowacjaZdruzeni SPLAV–CzechyHumus–WęgryAWHHE-Armenia. Wszystkie te organizacje działają w podobnych obszarach – aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, edukacja ekologiczna, rolnictwo ekologiczne i konsumpcja żywności ekologicznej, gospodarka odpadami, kompostowanie, promowanie zdrowego stylu życia i środowiska naturalnego bez zanieczyszczeń.